Poučení spotřebitele

o spotřebitelských právech dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník („OZ“)

Poskytovatelem zboží specifikovaného v Kupní smlouvě je společnost Eltea Life s.r.o., 17. listopadu 1165/45, 779 00 Olomouc, IČ: 645 09 125, DIČ: CZ 645 09 125, dále jako „Prodávající“.

Vzhledem k tomu, že jednání stran směřuje k uzavření smlouvy a aby byly spotřebiteli zřejmé všechny podstatné skutečnosti o smlouvě a Prodávajícím, sděluje tímto Prodávající spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy, nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku dle ust. § 1811 odst. 2 OZ tyto skutečnosti:

a) svoji totožnost, popřípadě telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj:
Doručovací adresa pro korespondenci: info@gepi.cz; Adresa provozovny: GEPI CZ, Sušilovo náměstí 15/23, 683 01 Rousínov; Tel.: +420 731 115 455

b) označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností,
Označení služeb/zboží koresponduje se spotřebitelem vybraným zbožím na webu https://www.gepi.cz dle „Objednávky“, se kterým se spotřebitel před jejím uzavřením seznámil.

c) cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků,
Výpočet ceny služby/zboží je uveden v „Objednávce“ u každého zboží samostatně.

d) způsob platby a způsob dodání nebo plnění,
Způsob platby a způsob plnění je uveden ve „Všeobecných obchodních podmínkách“ Prodávajícího a spotřebitel se s nimi seznámí před uzavřením smlouvy.

e) náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány,
Náklady spojené s plněním jsou uvedeny ve „Všeobecných obchodních podmínkách“ Prodávajícího a spotřebitel se s nimi seznámí před uzavřením smlouvy.

f) údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv,
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Vyskytne-li se na zboží vada, pro kterou nelze zboží využívat obvyklým způsobem, může kupující uplatnit u prodávajícího právo z vadného plnění („reklamace“) a požadovat:

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady, nebo dodáním chybějící vady,
  • přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • odstranění vady opravou věci,
  • odstoupení od smlouvy.

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud zboží:

vykazuje podstatnou vadu, která znemožňuje jeho užívání obvyklým způsobem,

pokud nelze zboží používat kvůli opakujícím se vadám i vadám/vadě po provedené opravě,

při větším počtu vad (3 a více vad).

Práva z vadného plnění uplatňuje spotřebitel u Prodávajícího na adrese jeho provozovny, postačí však formou e-mailu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od spotřebitele reklamované zboží.

g) údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou,
Údaj o době trvání závazku se u Kupní smlouvy neuvádí.

h) údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření,
Údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření je přiložen ke každému jednotlivému zboží samostatně, pokud není, je uveden na webové stránce Prodávajícího u každého jednotlivého zboží samostatně v elektronické podobě.

i) údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou Prodávajícímu známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy
Údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou Prodávajícímu známy, nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy, jsou přiloženy ke každému jednotlivému zboží samostatně, pokud nejsou, jsou uvedeny na webové stránce Prodávajícího u každého jednotlivého zboží samostatně v elektronické podobě.

Dle ust. § 1820 odst. 1 OZ poučuje Prodávající spotřebitele o jeho právech a povinnostech pojicích se s uzavřením Kupní smlouvy, protože z okolností je zřejmé, že jednání stran směřuje k uzavření smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku. Prodávající sděluje spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebiteli učiní závaznou nabídku, také:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby,
Prodávající neúčtuje žádné poplatky či vlastní náklady za případnou komunikaci na dálku.

b) údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována,
Prodávající neúčtuje žádnou zálohu z Kupní smlouvy.

c) v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat,
Prodávající prohlašuje, že spotřebiteli neposkytuje a se spotřebitelem neuzavírá smlouvu s opakovaným plněním služeb.

d) v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná,
Kupní smlouva mezi Prodávajícím a spotřebitelem se uzavírá bez určení data trvání.

e) v případě smluv uzavíraných na dobu neurčitou, nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaje o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží nebo služby určených způsobem podle písmena b),
Kupní smlouva mezi Prodávajícím a spotřebitelem se uzavírá bez určení data trvání.

f) pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis,
Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 dnů od uzavření smlouvy – Kupní smlouvy, resp. 14 dnů od převzetí zboží. Vzorové poučení spotřebitele o možnostech odstoupení od smlouvy dle prováděcího předpisu č. 363/2013 Sb. je ke stažení na webu Prodávajícího a je také součástí obsahu zásilky zboží.

g) údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,
Je-li v nabídce Prodávajícího několik možností doručení zboží, je při odstoupení od smlouvy a vrácení zboží spotřebitelem zpět Prodávajícímu vždy spotřebiteli vracena částka poštovného dle objednaného způsobu doručení v objednávce. Tato částka je pak vrácena Prodávajícím spotřebiteli. Prodávající nehradí náklady spotřebitele spojené s vrácením zboží zpět Prodávajícímu.

h) údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo,
Neuplatní se.

i) jde-li o smlouvu podle § 1837 písm. l), údaj, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, popřípadě za jakých podmínek mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne,
Předmětem služby nejsou činnosti dle ust. § 1837 písm. l) OZ.

j) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.
Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@gepi.cz – předmět: Stížnost. Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zašle Prodávající na elektronickou adresu spotřebitele. Spotřebitel má též možnost zahájit mimosoudní řešení sporu před Českou obchodní inspekcí na webu www.coi.cz.